Vedtekter

brurskanken_heading.jpeg

§1. Navn.  
Turlagets navn er: Brurskanken turlag. Turlaget er stiftet den 03.05.1990.     
Turlaget er et partipolitisk nøytralt turlag som skal samle tur- og friluftsinterreserte i Vefsn, Grane og Hattfjelldal kommuner for å fremme turlagets formål.

§2. Mål.     Turlagets mål er:

 • Å utvikle og fremme bevisstgjøringen om regionens natur og friluftsaktiviteter.
 •  Å utvikle et friluftsliv i relasjon til livsformer som er i balanse med naturen.
 •  Å stimulere allmenheten til et aktivt friluftsliv med ettertanke, erkjennelse, utfordring, naturopplevelse og spenning.
 •  Å videreutvikle samarbeid med ulike brukergrupper og grunneiere.

     Disse mål søker turlaget å fremme ved:

 • Å drive aktivt informasjons- og rekrutteringsarbeid innen tur og friluftsliv.
 •  Å drive varding og merking av turløyper, herunder ivaretakelse av gamle ferdelsveger.
 •  Å arbeide for å tilrettelegge egnete raste- og overnattingsmuligheter i regionens friluftsområder.
 •  Å drive aktivt lagsarbeid gjennom møter og kursaktiviteter.
 •  Å arrangere fellesturer.

§3. Medlemsskap.     
Alle med interesse i samsvar med turlagets mål og aktiviteter kan tegne medlemsskap.    
Ethvert medlem forplikter seg til å følge turlagets lover og vedtekter.     
Styret kan suspendere medlemmer som bryter lagets lover og vedtekter, en evt ekskludering kan bare gjøres som følge av et gyldig årsmøtevedtak.

§4. Årsmøtet.      
Brurskankens øverste myndighet er årsmøtet. 
Ordinært årsmøte holdes innen utgangen av februar måned.      
Tid og sted bestemmes av styret og bekjentgjøres minst 30 dager før årsmøtet avholdes. 
Saker til årsmøtet skal være styret i hende 14 dager før årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle:

 • Valg av dirigent.
 • Valg av referent.
 • Valg av to til å underskrive protokoll.
 • Godkjenning av møteinnkalling.  
 • Godkjenning av regnskap.
 • Godkjenning av årsmelding.
 • Innkomne saker.
 • Kontigent.
 • Budsjett.
 • Valg.

Årsmøtets beslutninger fattes med alminnelige flertall blant de fremmøtte medlemmer med stemmerett.      
Vedtektsendringer krever minst 2/3 flertall og kan bare foretas på ordinært årsmøte. 
Ekstraordinært årsmøte skal avholdes når styret finner det påkrevet eller når minst 1/4 av medlemmene kommer med skriftlig krav om det.      
Alle medlemmer over 12 år som har betalt medlemskontigent i foregående år har stemmerett.

§5. Styret.     
Turlagets styre består av:

 • Leder.
 • Nestleder.
 • Sekretær.
 • Kasserer.
 • 1 styremedlem.
 • 2 varamedlemmer.

Styret bør være representert med minst en fra hver kommune, Vefsn, Grane og Hattfjelldal.     
Styret er beslutningsdyktig når halvparten av dets medlemmer, hvorav leder eller nestleder er tilstede.      
Ved stemmelikhet har fungerende leder dobbeltstemme.      
Styrevedtak skal protokolleres.

§6. Kontigent.     
Årsmøtet fastsetter den årlige medlemskontigent.     
Medlemsgruppen er følgende:

 • Hovedmedlemmer.
 • Husstandsmedlemmer.
 • Ungdomsmedlemmer.
 • Honnørmedlemmer over 67 år.
 • Livsvarige medlemmer.

§7. Valg.    

Årsmøtet skal velge:

 • Leder (for 2 år)
 • Fire styremedlemmer (der to står på valg hvert år)
 • To varamedlemmer til styret (velges for 2 år)
 • To revisorer Valgkomite (tre stykker pluss en varamedlem)
 • Utvalg

§8. Medlemsmøter.     
Medlemsmøter avholdes når styret finner det nødvendig og skal bekjentgjøre møtene god tid i forvegen, (14dager).

§9. Utvalg.     
Turlaget kan opprette særskilte utvalg. Disse utvalg må underordnes turlaget.

§10. Oppløsning.      
Oppløsning av turlaget kan bare vedtas på to påfølgende årsmøter med minst 3/4 flertall blant de frammøtte, etter at forslag om dette er satt opp på sakslisten og kunngjort for medlemmene minst 30 dager før årsmøtet.       
Det samme møtet bestemmer hvordan lagets midler da skal disponeres.